Problemen met uw advocaat

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. In dat geval is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Bespreek uw probleem met uw advocaat
Heeft u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem, ook als het om de nota gaat. Misschien heeft u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

Klacht indienen bij het kantoor
Als u een probleem heeft met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling.

In de kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de voor u en uw advocaat beste oplossing van het probleem.

Het kan zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan zijn de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur. Een kantoor kiest zelf een onafhankelijke derde. Welke dat is kunt u lezen in de kantoorklachtenregeling of in de algemene voorwaarden. Deze instantie kan een bindende uitspraak doen.

Klacht indienen bij de deken
Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. De deken is een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement). De deken bekijkt de mogelijkheden om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door bemiddeling.

De deken volgt de Leidraad dekenale klachtbehandeling. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

Voor het indienen van uw klacht, kunt u gebruik maken van dit webformulier. Het is van belang dat u de inhoud van uw klacht op de in het webformulier aangegeven plek puntsgewijs beschrijft. Voeg alleen bijlagen bij die relevant zijn voor de beoordeling van uw klacht en nummer deze bijlagen. U wordt verzocht in de omschrijving van uw klacht naar deze genummerde bijlagen en relevante alinea’s in deze bijlage te verwijzen. Let op: onduidelijke of onvolledige verwijzingen kunnen de klachtbehandeling vertragen.

Machtigingsformulier 
Indien u geen advocaat bent en namens iemand anders een klacht wilt indienen, dan dient u een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat u daartoe gemachtigd bent. Daarvoor kunt u gebruikmaken van onderstaande modellen. De machtiging dient samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van de persoon namens wie u de klacht indient te worden meegezonden met het webformulier. Het burgerservicenummer en de foto mogen op het identiteitsbewijs worden afgeschermd.

- Machtiging voor optreden in klacht (uit naam van natuurlijk persoon)
- Machtiging voor optreden in klacht (uit naam van Stichting / Vereniging /NV / BV)


Wilt u uw klacht per post of per e-mail indienen dan kunt u gebruik maken van dit model klachtformulier.


Tuchtrechter
Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt dus niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houdt u er wel rekening mee dat u dan € 50, - griffierecht moet betalen.

De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening en schrapping als advocaat.

Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in principe geen schadevergoeding vaststellen. Als u een schadevergoeding wil, kunt u tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de civiele rechter. Wel kan de raad van discipline een bijzondere voorwaarde aan de maatregel koppelen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep bij het hof van discipline in Den Haag. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast.