EEN EIGEN KANTOOR BEGINNEN, OPGAVE NIEUW KANTOOR


In het kader van het toezicht dienen alle startende kantoren ten behoeve van de deken een opgave nieuw kantoor in te vullen. Door deze opgave nieuw kantoor krijgt de deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave kan bovendien worden vastgesteld of aan de verordening wordt voldaan.

Elk kantoor dat na aanmelding bij Beheer Advocaten Registratie (BAR) een nieuw barkantoornummer krijgt, wordt gezien als startend kantoor en krijgt de uitnodiging om de opgave nieuw kantoor in te vullen. Het kan gaan om nieuw opgerichte kantoren, om kantoren die naar een ander arrondissement verhuizen en om bestaande kantoren die zodanig van samenstelling veranderen dat van een nieuw kantoor gesproken kan worden.

De opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt automatisch per mail een uitnodiging om de opgave nieuw kantoor digitaal in te vullen nadat u zich heeft aangemeld bij BAR, op of kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. De uitnodiging voor de opgave nieuw kantoor wordt verstuurd aan de advocaat die volgens de gegevens van BAR kantoorbestuurder is.

De kantoorbestuurder vult de opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten. De kantoorbestuurder kan een andere advocaat machtigen om de opgave nieuw kantoor in te vullen via http://advocatenpas.advocatenorde.nl.

Zodra u de opgave nieuw kantoor hebt ingevuld ontvangt het bureau van de orde van het arrondissement waar het kantoor gevestigd zal zijn daarvan automatisch bericht. Het bureau van de orde controleert de gegevens. Indien er nog vragen zijn of aanvullende informatie gewenst is, ontvangt u daarover bericht. Nadat de deken de opgave nieuw kantoor akkoord heeft bevonden, ontvangt het kantoor daarvan een bevestiging.

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de opgave nieuw kantoor. Het kan gaan om de volgende stukken:

 • Exemplaar briefpapier
 • (Kosten) maatschapsovereenkomst
 • Kantoor met 2 of meer advocaten, samenwerkingsverband: alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor
 • Statuten B.V., N.V., Stichting of VOF
 • Statuten van de stichting derdengelden
 • Overeenkomst kantoor – stichting derdengelden
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel van de stichting derdengelden
 • Overzicht namen en hoedanigheid bestuursleden stichting derdengelden
 • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede van het in- en uitlooprisico
 • Lijst van de werkzame advocaten die verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid (indien niet alle advocaten verzekerd zijn)
 • Betaalbewijs premie
 • Kantoorklachtenregeling

 

Advocaten die werkzaam zijn bij een werkgever als bedoeld in artikel 5.9 onderdelen e, f en g van de Verordening op de advocatuur zal in aanvulling op bovenstaande stukken gevraagd worden om:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring voor advocaten in dienst van de Staat (uitsluitend Rijksoverheid) conform artikel 6.6 lid 3 Voda
 • Vrijwaringsverklaring conform artikel 6.6 lid 2 Voda

Inschrijvingsvoorwaarden raad voor rechtsbijstand


De Raad voor Rechtsbijstand stelt als voorwaarden voor inschrijving een akkoord van de deken op de opgave nieuw kantoor. U kunt in de opgave nieuw kantoor aangeven of u zich wilt inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De NOvA geeft wekelijks aan de Raad voor Rechtsbijstand door welke kantoren een geaccordeerde opgave nieuw kantoor hebben. De Raad voor Rechtsbijstand wordt alleen op de hoogte gesteld van de accordering; de inhoud van de opgave blijft uiteraard vertrouwelijk.


KLIK HIER VOOR FAQ

 

Andere vragen


Mocht u nog vragen hebben over de opgave nieuw kantoor, dan kunt u hierover contact opnemen met het bureau van de orde Noord-Nederland via info@advocatenorde-noord.nl of 050-2111980.
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de NOvA via informatiepunt@advocatenorde.nl of via 070-335 35 54