Beëdiging en beroepsopleiding advocatuur 

ALGEMEEN

Wanneer u in Nederland als advocaat werkzaam wilt zijn en u niet reeds advocaat bent in de EU/EER of Zwitserland, dient u te worden beëdigd door de rechtbank van het arrondissement waarin u kantoor wilt houden. Uw verzoek tot beëdiging richt u aan de Raad van de Orde in het betreffende arrondissement. Voordat het verzoek tot beëdiging aan de rechtbank wordt verzonden, dient de stage en de beoogd patroon door de Raad van de Orde te worden goedgekeurd. Na uw beëdiging wordt u ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wanneer dit heeft plaatsgevonden, bent u gerechtigd tot het voeren van de titel advocaat.

De procedure vanaf de ontvangst van een compleet beëdigingsverzoek tot aan de beëdiging duurt ongeveer vier tot acht weken, mits alle documenten in orde zijn bevonden en er geen bijzonderheden zijn gebleken. Voor stagiaire-ondernemers en advocaat-stagiaires in dienstbetrekking zoals bedoeld in artikel 5.9 sub e, f of g van de Verordening op de Advocatuur kan een langere duur gelden.

 

DEADLINES EN TIMING

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september.
Voor deelname dient u advocaat te zijn en uw beëdiging dient dus uiterlijk in februari respectievelijk augustus plaats te vinden.
Om aan de voorjaarscyclus van de BA deel te kunnen nemen dient u uiterlijk 15 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.
Bovendien dient u zich uiterlijk 31 december te hebben aangemeld voor de BA.

Voor de najaarscyclus is de deadline voor indiening van het beëdigingsverzoek 15 juni. Aanmelding voor de BA dient uiterlijk 30 juni plaats te vinden.

Als u voltijds werkt, duurt de stage drie jaar. De BA duurt bij voorspoedig verloop twee jaar en drie maanden maar vertraging is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u een herkansing nodig heeft of door ziekte een examenmogelijkheid mist. Wij raden daarom aan om u pas kort voor de start van de BA te laten beëdigen. Anders bestaat het risico dat u tijd te kort komt om de BA tijdig af te ronden en daardoor geschrapt wordt van het tableau (artikel 8c lid 3 Advocatenwet). U dient dan wel op zoveel mogelijk beëdigingsdata beschikbaar te zijn in de twee maanden voor de start van de BA. Bij beperkte beschikbaarheid loopt u het risico dat u niet tijdig wordt beëdigd. Wordt u advocaat-stagiaire in loondienst, dus geen stagiaire-ondernemer? Houd er dan bij het bepalen van uw beschikbaarheid rekening mee dat uw dienstverband moet zijn ingegaan voor uw beëdiging.

Onder Opleiding, stageperiode en overige opleidingsmaatregelen vindt u meer informatie over de aanmelding voor de BA.


PROCEDURE BEËDIGINGSVERZOEK RAAD VAN DE ORDE NOORD-NEDERLAND

Een verzoek tot inschrijving als advocaat in het Arrondissement Noord-Nederland kan alleen digitaal worden ingediend bij de Raad van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, p/a Bureau Orde van Advocaten Noord-Nederland, Hereweg 95-B, 9721 AA te Groningen, onder gelijktijdige toezending van het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.

Verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging

Het beëdigingsverzoek dient u in via het webformulier verzoek tot beëdiging. Als het verzoek is ontvangen, krijgt u automatisch een bevestiging.

Een model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging treft u hier aan.

Bij het beëdigingsverzoek dienen de navolgende documenten als aparte bijlagen te worden geüpload. Voor zover het webformulier daarvoor geen mogelijkheid biedt, kunt u deze als pdf nazenden door te antwoorden (replyen) op de voornoemde ontvangstbevestiging.

 1. Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart, met doorhaling van het burgerservicenummer. Een rijbewijs voldoet niet als identiteitsbewijs.
 2. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een ingevuld aanvraagformulier VOG. Over de VOG volgt hierna meer informatie.
 3. Uw curriculum vitae met recente pasfoto.
 4. Uw bachelor- en masterdiploma, of uw doctoraaldiploma met alle diplomasupplementen (cijferlijsten). Indien van toepassing dient u een civiel effect verklaring mee te sturen, en bij een HBO-bachelordiploma tevens een scan van de afronding van het schakelprogramma universiteit met cijferlijst.
  NB: het origineel van deze documenten dient u te tonen ter gelegenheid van het kennismakingsgebrek met de deken. Voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: alleen indien de originele bul(-len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en).
 5. Een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met daarbij:
  a. bewijs dat uw beoogd patroon recentelijk de patroonscursus dan wel opfriscursus heeft gevolgd (zie FAQ patroonscursus);
  b. de voor de stage relevante ondertekende overeenkomst(en) met de beoogd patroon of zijn kantoor, waaronder de arbeidsovereenkomst en/of de stageovereenkomst en/of de samenwerkingsovereenkomst;
  c. het stagebegeleidingsplan, waarin wordt beschreven op welke wijze u als advocaat-stagiaire zult worden begeleid.

  De goedkeuring van de stage en patroon staat los van de beëdigingsprocedure. De stukken dienen dan ook niet te worden geïntegreerd in het verzoek tot beëdiging. Het formulier verzoek goedkeuring stage en patronaat met bijbehorende bijlagen dient als een geheel te worden geüpload.


Door een stagiaire-ondernemer dienen nadere stukken te worden toegezonden, waarvoor wordt verwezen naar artikel 2 lid 2 van de beleidsregel stage en patronaat 2024. Voor stagiaire- ondernemers, advocaat-stagiaires die vrijstelling wensen kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een inschrijvingsverzoek of verzoek goedkeuring stage en patroon in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het Bureau van de Orde Noord-Nederland.

De beleidsregel stelt onder meer eisen aan de patroon en ook aan de arbeidsovereenkomst van advocaat-stagiaires in loondienst. U wordt verzocht kennis te nemen van de beleidsregel en ervoor te zorgen dat de aan te leveren documenten daarmee in overeenstemming zijn. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van het beëdigingsverzoek.

Pas als het beëdigingsverzoek compleet is ontvangen, dus met alle benodigde stukken inclusief originele VOG, geldt het als ingediend. De raad van de orde beoordeelt vervolgens of uw verzoek in behandeling kan worden genomen (artikel 4 advocatenwet).

 

DE VOG

Zoals hierboven aangegeven moet uw beëdigingsverzoek vergezeld gaan van de VOG of een ingevuld aanvraagformulier VOG. De VOG dient bovendien in origineel toegezonden te worden aan het Bureau van de Orde Noord-Nederland (Hereweg 95-b, 9721 AA te Groningen).

De VOG wordt verstrekt door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (www.justis.nl). Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van tien jaren. Dit houdt verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Het formulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Toelichtingen bij het formulier en het screeningsprofiel staan eveneens op de website van Justis.

De VOG mag bij de indiening van het beëdigingsverzoek niet ouder zijn dan drie maanden. Het adres dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsverzoek. Als dat niet het geval is, dient u een origineel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) bij het beëdigingsverzoek te voegen

Indien u op het moment van het indienen van het beëdigingsverzoek ingeschreven staat in het buitenland, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het beëdigingsverzoek worden overgelegd. Doorgaans is dat een politieverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een flink aantal weken kan duren.

 

NADERE VOORWAARDEN

Nadat de Raad van de Orde uw beëdigingsverzoek in behandeling heeft genomen, dient u kennis te maken met de deken en de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden van de Raad van de Orde. Advocaat-stagiaires worden tezamen met hun patroon na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de deken en de adjunct-secretaris/stafjurist.
In de uitnodigingsbrief staat nadere informatie over de kennismakingsafspraak met de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden van de Raad van de Orde en met de voorzitter van de Jonge Balie.

De verzochte stage en het beoogde patronaat dienen door de Raad van de Orde te zijn goedgekeurd. U ontvangt per e-mail een bericht, zodra de Raad van de Orde hierover een beslissing heeft genomen.

 

De beëdiging en inschrijving

Als u aan alle voorwaarden voor beëdiging heeft voldaan, zendt de Raad van de Orde aan de rechtbank Noord-Nederland een brief waarin toestemming voor de beëdiging wordt verleend.
Een kopie van deze brief zal aan u worden toegezonden.

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum bericht van de rechtbank. De beëdiging vindt plaats tijdens een openbare zitting door een enkelvoudige kamer bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen of locatie Leeuwarden.

Beëdigingsdata 2024 in Groningen en in Leeuwarden om 15.00 uur:

Groningen:   Leeuwarden:
 26 januari    16 februari (feestelijke beëdiging)
 23 februari (feestelijke beëdiging)    23 augustus
 29 maart    
 26 april    
 31 mei    
 28 juni    
 26 juli    
 30 augustus (feestelijke beëdiging)    
 27 september    
 25 oktober    
 29 november    
 20 december    

 

Beëdiging van advocaten in Leeuwarden
In overleg met het bestuur van de rechtbank, de hoofdofficier van justitie en de Raad van de Orde is met betrekking tot de beëdiging van advocaat-stagiaires in Leeuwarden de volgende regeling vastgesteld:

• De beëdigingszitting voor advocaat-stagiaires in de provincie Friesland wordt 2x per jaar gehouden om 15.00 uur en wel op de 3e vrijdag van de maanden februari en augustus (i.v.m. de aanvang van de beroepsopleiding op 1 maart en op 1 september) op de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
• indien een advocaat-stagiaire uit Friesland buiten deze twee data om wil worden beëdigd, dan kan dat op de laatste vrijdag van de maand in Groningen, op dezelfde vaste vrijdagmiddag waarop ook de advocaat-stagiaires uit Groningen en Drenthe worden beëdigd.
• Schikt of wil een advocaat-stagiaire dit niet, dan volgt "eenvoudige" beëdiging in Leeuwarden op een moment dat dit het OM en de rechtbank past. Beëdiging voorafgaand aan een strafzitting is dan bijvoorbeeld een optie. Onder ‘eenvoudige beëdiging’ wordt verstaan een beëdiging, waarin enkel de formaliteiten worden afgehandeld, dus zonder (korte) toespraken e.d. en zonder publiek.

Beëdiging van advocaten in Groningen
• De beëdigingszitting voor advocaat-stagiaires in de provincies Drenthe en Groningen wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand om 15.00 uur op de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
• Schikt een advocaat-stagiaire dit niet, dan volgt "eenvoudige beëdiging” (zie hiervoor) in Groningen op een moment dat dit het OM en de rechtbank past.

Ten aanzien van de beëdigingen van advocaten in de provincies Drenthe en Groningen blijft de huidige regeling gelden, te weten de laatste vrijdag van de maand te 15.00 uur op de locatie Groningen van de rechtbank, met dien verstande dat ook hier de mogelijkheid van een eenvoudige beëdiging (zie hiervoor) bestaat op een moment dat dit het OM en de rechtbank past.

Tijdens de beëdiging dient u een toga te dragen. Deze kunt u zo nodig huren bij de rechtbank.

In verband met de privacy van rechtbankbezoekers mogen uitsluitend in de zittingszaal foto’s worden gemaakt.

De beëdiging vindt plaats op requisitoir van het Openbaar Ministerie en nadat u ter zitting de eed of belofte heeft afgelegd (artikel 3 leden 2 en 3 Advocatenwet).

De griffier van de rechtbank informeert de secretaris van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten over uw beëdiging, zodat u kunt worden ingeschreven op het tableau.


de beroepsopleiding advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is verplicht voor alle beginnende advocaten (zie verder onder het kopje Opleiding, stageperiode en overige opleidingsmaatregelen). 

 

ADVOCATENPAS

Na de beëdiging bent u verplicht een advocatenpas aan te vragen. Van de Nederlandse Orde van Advocaten zult u daarover bericht ontvangen nadat u beëdigd bent.


CONTACT

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Colijn van het Bureau van de Orde van Advocaten Noord-Nederland (T: 050 - 2111980, E: info@advocatenorde-noord.nl).