Beëdiging en beroepsopleiding advocatuur 

ALGEMEEN

Wanneer u in Nederland als advocaat werkzaam wilt zijn en u niet reeds advocaat bent in de EU/EER of Zwitserland, dient u te worden beëdigd door de rechtbank van het arrondissement waarin u kantoor wilt houden. Uw verzoek tot beëdiging richt u aan de Raad van de Orde in het betreffende arrondissement. Voordat het verzoek tot beëdiging aan de rechtbank wordt verzonden, dient de stage en de beoogd patroon door de Raad van de Orde te worden goedgekeurd. Na uw beëdiging wordt u ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. Wanneer dit heeft plaatsgevonden, bent u gerechtigd tot het voeren van de titel advocaat.

De procedure vanaf de ontvangst van een compleet beëdigingsverzoek tot aan de beëdiging duurt ongeveer vier tot acht weken, mits alle documenten in orde zijn bevonden en er geen bijzonderheden zijn gebleken. Voor stagiaire-ondernemers en advocaat-stagiaires in dienstbetrekking zoals bedoeld in artikel 5.9 sub e, f of g van de Verordening op de Advocatuur kan een langere duur gelden.

 

DEADLINES EN TIMING

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september.
Voor deelname dient u advocaat te zijn en uw beëdiging dient dus uiterlijk in februari respectievelijk augustus plaats te vinden.
Om aan de voorjaarscyclus van de BA deel te kunnen nemen dient u uiterlijk 15 december van het daaraan voorafgaande jaar uw beëdigingsverzoek in te dienen.
Bovendien dient u zich uiterlijk 31 december te hebben aangemeld voor de BA.

Voor de najaarscyclus is de deadline voor indiening van het beëdigingsverzoek 15 juni. Aanmelding voor de BA dient uiterlijk 30 juni plaats te vinden.

Als u voltijds werkt, duurt de stage drie jaar. De BA duurt bij voorspoedig verloop twee jaar en drie maanden maar vertraging is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer u een herkansing nodig heeft of door ziekte een examenmogelijkheid mist. Wij raden daarom aan om u pas kort voor de start van de BA te laten beëdigen. Anders bestaat het risico dat u tijd te kort komt om de BA tijdig af te ronden en daardoor geschrapt wordt van het tableau (artikel 8c lid 3 Advocatenwet). U dient dan wel op zoveel mogelijk beëdigingsdata beschikbaar te zijn in de twee maanden voor de start van de BA. Bij beperkte beschikbaarheid loopt u het risico dat u niet tijdig wordt beëdigd. Wordt u advocaat-stagiaire in loondienst, dus geen stagiaire-ondernemer? Houd er dan bij het bepalen van uw beschikbaarheid rekening mee dat uw dienstverband moet zijn ingegaan voor uw beëdiging.

In de rubriek Opleiding en stage kunt u meer informatie lezen over de aanmelding voor de BA.


PROCEDURE BEËDIGINGSVERZOEK RAAD VAN DE ORDE NOORD-NEDERLAND

Een verzoek tot inschrijving als advocaat in het Arrondissement Noord-Nederland kan alleen digitaal worden ingediend bij de Raad van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, p/a Bureau Orde van Advocaten Noord-Nederland,Hereweg 95-B, 9721 AA te Groningen, onder gelijktijdige toezending van het “verzoek tot goedkeuring stage en patroon”.

Verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging

Het beëdigingsverzoek dient u in via het webformulier verzoek tot beëdiging. Als het verzoek is ontvangen, krijgt u automatisch een bevestiging.

Een model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging treft u hier aan.

Bij het beëdigingsverzoek dienen de navolgende documenten als aparte bijlagen te worden geüpload. Voor zover het webformulier daarvoor geen mogelijkheid biedt, kunt u deze als pdf nazenden door te antwoorden (replyen) op de voornoemde ontvangstbevestiging.

 1. Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart, met doorhaling van het burgerservicenummer. Een rijbewijs voldoet niet als identiteitsbewijs.
 2. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een ingevuld aanvraagformulier VOG. Over de VOG volgt hierna meer informatie.
 3. Uw curriculum vitae met recente pasfoto.
 4. Uw bachelor- en masterdiploma, of uw doctoraaldiploma met alle diplomasupplementen (cijferlijsten). Indien van toepassing dient u een civiel effect verklaring mee te sturen, en bij een HBO-bachelordiploma tevens een scan van de afronding van het schakelprogramma universiteit met cijferlijst.
  NB: het origineel van deze documenten dient u te tonen ter gelegenheid van het kennismakingsgebrek met de deken. Voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: alleen indien de originele bul(-len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele afstudeerverklaring(en).
 5. Een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met daarbij:
  a. bewijs dat uw beoogd patroon recentelijk de patroonscursus dan wel opfriscursus heeft gevolgd (zie FAQ patroonscursus);
  b. de voor de stage relevante ondertekende overeenkomst(en) met de beoogd patroon of zijn kantoor, waaronder de arbeidsovereenkomst en/of de stageovereenkomst en/of de samenwerkingsovereenkomst;
  c. het stagebegeleidingsplan, waarin wordt beschreven op welke wijze u als advocaat-stagiaire zult worden begeleid.

  De goedkeuring van de stage en patroon staat los van de beëdigingsprocedure. De stukken dienen dan ook niet te worden geïntegreerd in het verzoek tot beëdiging. Het formulier “verzoek goedkeuring stage en patronaat” met bijbehorende bijlagen dient als een geheel te worden geüpload.


Door een stagiaire-ondernemer dienen nadere stukken te worden toegezonden, waarvoor wordt verwezen naar artikel 1 lid 3 van de beleidsregel stage en patronaat 2021. Voor stagiaire- ondernemers, advocaat-stagiaires die vrijstelling wensen kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een inschrijvingsverzoek of verzoek goedkeuring stage en patroon in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het Bureau van de Orde Noord-Nederland.

De beleidsregel stelt onder meer eisen aan de patroon en ook aan de arbeidsovereenkomst van advocaat-stagiaires in loondienst. U wordt verzocht kennis te nemen van de beleidsregel en ervoor te zorgen dat de aan te leveren documenten daarmee in overeenstemming zijn. Dit voorkomt vertraging in de behandeling van het beëdigingsverzoek.

Pas als het beëdigingsverzoek compleet is ontvangen, dus met alle benodigde stukken inclusief originele VOG, geldt het als ingediend. De raad van de orde beoordeelt vervolgens of uw verzoek in behandeling kan worden genomen (artikel 4 advocatenwet).

 

DE VOG

Zoals hierboven aangegeven moet uw beëdigingsverzoek vergezeld gaan van de VOG of een ingevuld aanvraagformulier VOG. De VOG dient bovendien in origineel toegezonden te worden aan het Bureau van de Orde Noord-Nederland (Hereweg 95-b, 9721 AA te Groningen).
De VOG wordt verstrekt door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (www.justis.nl). Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van tien jaren. Dit houdt verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.
Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Toelichtingen bij het formulier en het screeningsprofiel staan eveneens op de website van Justis.
De VOG mag bij de indiening van het beëdigingsverzoek niet ouder zijn dan drie maanden. Het adres dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het beëdigingsverzoek. Als dat niet het geval is, dient u een origineel uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie bij het beëdigingsverzoek te voegen.

Indien u op het moment van het indienen van het beëdigingsverzoek ingeschreven staat in het buitenland, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het beëdigingsverzoek worden overgelegd. Doorgaans is dat een politieverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een flink aantal weken kan duren.

NADERE VOORWAARDEN

Nadat de Raad van de Orde uw beëdigingsverzoek in behandeling heeft genomen, dient u kennis te maken met de deken en de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden van de Raad van de Orde. Advocaat-stagiaires worden tezamen met hun patroon na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de deken en de adjunct-secretaris/stafjurist.
In de uitnodigingsbrief staat nadere informatie over de kennismakingsafspraak met de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden van de Raad van de Orde en met de voorzitter van de Jonge Balie.

De verzochte stage en het beoogde patronaat dienen door de Raad van de Orde te zijn goedgekeurd. U ontvangt per e-mail een bericht, zodra de Raad van de Orde hierover een beslissing heeft genomen.

 

De beëdiging en inschrijving

Als u aan alle voorwaarden voor beëdiging heeft voldaan, zendt de Raad van de Orde aan de rechtbank Noord-Nederland een brief waarin toestemming voor de beëdiging wordt verleend.
Een kopie van deze brief zal aan u worden toegezonden.

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum bericht van de rechtbank. De beëdiging vindt plaats tijdens een openbare zitting door een enkelvoudige kamer bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen of locatie Leeuwarden.

Beëdigingsdata 2021 in Groningen en in Leeuwarden om 15.00 uur:

Groningen:   Leeuwarden:
 29 januari    19 februari
 26 februari    20 augustus
 26 maart    
 30 april    
 28 mei    
 25 juni    
 30 juli    
 27 augustus    
 24 september    
 29 oktober    
 26 november    
24 december    Beëdiging van advocaten in Leeuwarden
In overleg met het bestuur van de rechtbank, de hoofdofficier van justitie en de Raad van de Orde is met betrekking tot de beëdiging van advocaat-stagiaires in Leeuwarden de volgende regeling vastgesteld:

• De beëdigingszitting voor advocaat-stagiaires in de provincie Friesland wordt 2x per jaar gehouden om 15.00 uur en wel op de 3e vrijdag van de maanden februari en augustus (i.v.m. de aanvang van de beroepsopleiding op 1 maart en op 1 september) op de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
• indien een advocaat-stagiaire uit Friesland buiten deze twee data om wil worden beëdigd, dan kan dat op de laatste vrijdag van de maand in Groningen, op dezelfde vaste vrijdagmiddag waarop ook de advocaat-stagiaires uit Groningen en Drenthe worden beëdigd.
• Schikt of wil een advocaat-stagiaire dit niet, dan volgt "eenvoudige" beëdiging in Leeuwarden op een moment dat dit het OM en de rechtbank past. Beëdiging voorafgaand aan een strafzitting is dan bijvoorbeeld een optie. Onder ‘eenvoudige beëdiging’ wordt verstaan een beëdiging, waarin enkel de formaliteiten worden afgehandeld, dus zonder (korte) toespraken e.d. en zonder publiek.

Beëdiging van advocaten in Groningen
• De beëdigingszitting voor advocaat-stagiaires in de provincies Drenthe en Groningen wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand om 15.00 uur op de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
• Schikt een advocaat-stagiaire dit niet, dan volgt "eenvoudige beëdiging” (zie hiervoor) in Groningen op een moment dat dit het OM en de rechtbank past.

Ten aanzien van de beëdigingen van advocaten in de provincies Drenthe en Groningen blijft de huidige regeling gelden, te weten de laatste vrijdag van de maand te 15.00 uur op de locatie Groningen van de rechtbank, met dien verstande dat ook hier de mogelijkheid van een eenvoudige beëdiging (zie hiervoor) bestaat op een moment dat dit het OM en de rechtbank past.

Voor herintredende advocaten geldt hetzelfde.

Tijdens de beëdiging dient u een toga te dragen. Deze kunt u zo nodig huren bij de rechtbank.
In verband met de privacy van rechtbankbezoekers mogen uitsluitend in de zittingszaal foto’s worden gemaakt.

De beëdiging vindt plaats op requisitoir van het Openbaar Ministerie en nadat u ter zitting de eed of belofte heeft afgelegd (artikel 3 leden 2 en 3 Advocatenwet).

De griffier van de rechtbank informeert de secretaris van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten over uw beëdiging, zodat u kunt worden ingeschreven op het tableau.


Herintredende advocaten

Beëdiging van herintredende advocaten kan in overleg met de rechtbank op een afwijkend moment plaatsvinden.

Beleidsregel vrijstelling herintredende advocaten


ADVOCATENPAS

Na de beëdiging bent u verplicht een advocatenpas aan te vragen. Van de Nederlandse Orde van Advocaten zult u daarover bericht ontvangen nadat u beëdigd bent.


CONTACT

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Colijn van het Bureau van de Orde van Advocaten Noord-Nederland (T: 050 - 2111980, E: info@advocatenorde-noord.nl).

 

OPLEIDING EN STAGEPERIODE


DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige, deskundige en ethisch handelende advocaten. De ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de BA is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie CPO-Dialogue.

De BA start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september. U dient voordien beëdigd te zijn en u dient u tijdig aan te melden voor de BA. Voor de voorjaarscyclus is de deadline voor aanmelding 31 december van het voorgaande jaar. Voor de najaarscyclus dient aanmelding uiterlijk 30 juni plaats te vinden.

Een aanmeldingsformulier voor de BA kunt u opvragen bij het Bureau van de Orde Noord-Nederland.
Nadat u zich heeft aangemeld, stuurt de uitvoeringsorganisatie u een e-mail met uw inloggegevens voor de digitale leeromgeving en nadere instructies.

Meer informatie over de BA kunt u terugvinden op de website van de Beroepsopleiding Advocaten. Voor vragen kunt u terecht bij de uitvoeringsorganisatie (E: info@beroepsopleidingadvocaten.nl, T: 088 - 059 57 00).

OVERIGE OPLEIDINGSMAATREGELEN

Op grond van artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur dient u tien “regionale opleidingspunten” te behalen en moet u een voldoende behalen voor de pleitoefening.
De opleidingspunten krijgt u voornamelijk door deelname aan activiteiten die de Jonge Balie in Noord-Nederland organiseert. Er is in Noord-Nederland een Jonge Balie Friesland en een Jonge Balie Groningen/Assen.
De activiteiten in het arrondissement waar u de punten voor krijgt, staan vermeld in het “Besluit van 7 februari 2020 van de Raad van de Orde Noord-Nederland inzake opleidingspunten voor activiteiten in het arrondissement”. De Jonge Balie organiseert in dit kader activiteiten zoals (haard)lezingen, het Noordelijk Jonge Balie Congres en de Jonge Balie reis. Ook organiseert zij de pleitoefeningen.
Na ontvangst van uw beëdigingsverzoek zal het Bureau van de Orde de Jonge Balie over uw beëdiging informeren ten behoeve van uw lidmaatschap.

PRAKTIJKERVARING

U dient aan het einde van de stage in staat te zijn om zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen. Artikel 3.9 lid 1 van de Verordening op de advocatuur stelt bovendien drie nadere eisen. U dient tenminste:
• vijf keer op te treden in rechte in procedures op tegenspraak en de patroon moet ten minste één zitting
bijwonen;
• tien processtukken te maken;
• ervaring op te doen op twee van de drie hoofdrichtingen van de beroepsopleiding advocatuur of, als dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting. Dit hoeft niet per sé proceservaring te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook advisering betreffen of het maken van contracten of andere juridische documenten.

De Raad van de Orde Noord-Nederland heeft over de onder a) en b) bedoelde eisen beleid ontwikkeld dat is terug te vinden in de leden 3 en 4 van artikel 13 van de beleidsregel stage en patronaat 2021.


VERKORTING, VERLENGING, OPSCHORTING EN EINDIGEN STAGE

De stage duurt drie jaar. Als er in deeltijd wordt gewerkt, dat wil zeggen minder dan veertig uur, dan wordt de stageduur naar evenredigheid verlengd. Bij deeltijd moet de praktijk minimaal 24 uur per week worden uitgeoefend. Voor een stagiaire-ondernemer geldt een zwaardere norm: minimaal 32 uur per week.
Als tijdens uw stageperiode tussentijds een wijziging plaatsvindt in het aantal arbeidsuren, bent u verplicht daarvan melding te maken bij het Bureau van de Orde Noord-Nederland.
Advocaat-stagiaires die drie jaar na de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding en/of de stageverklaring, worden van het tableau geschrapt (artikel 8c lid 3 Advocatenwet).
Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de Raad van de Orde op verzoek de stageduur verkorten of verlengen. Op een verzoek tot verkorting wordt de beleidsregel stageverkorting van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten toegepast. Verlenging is mogelijk indien het aannemelijk is dat voor het einde van de termijn de advocaat-stagiaire alsnog over voldoende praktijkervaring beschikt en dat de ontbrekende verplichtingen binnen die nadere termijn zijn vervuld.


In artikel 3.4 van de Verordening op de advocatuur wordt geregeld wanneer de stage zonder stageverklaring eindigt of is opgeschort. Opschorting doet zich bijvoorbeeld voor indien de advocaat-stagiaire de praktijk meer dan drie maanden niet uitoefent, behalve wanneer dit het gevolg is van wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof.PATRONAAT

De patroon heeft een onmisbare rol in de ontwikkeling van een advocaat-stagiaire. Zijn of haar verantwoordelijkheid is vormgegeven in artikel 3.13 van de Verordening op de advocatuur, het stagebegeleidingsplan en eventuele overige samenwerkingsafspraken met de advocaat-stagiaire.
Voor de patroon van een buitenstagiaire, dat wil zeggen een advocaat-stagiaire die is vrijgesteld van de plicht om kantoor te houden bij de patroon, bevat de beleidsregel stage en patronaat 2021 nog enige bijzondere verplichtingen.
De Raad van de Orde moet regelmatig schriftelijk door de patroon worden geïnformeerd over het verloop van de stage. Voor de reguliere advocaat-stagiaire, die kantoor houdt bij de patroon en in loondienst is, wordt om een verslag verzocht na 0,5, 1,5, 2,5 en 3 jaar stage, gerekend vanaf de beëdigingsdatum. Voor de stagiaire-ondernemer en de buitenstagiaire moet dat minimaal om de 6 maanden gebeuren. De Raad van de Orde mag vaker een schriftelijk verslag verlangen.
Voor de stagiaire-ondernemer geldt dat de patroon ook toezicht moet houden op de financiële ontwikkeling van de praktijk. De Raad van de Orde moet over die financiële ontwikkeling elk half jaar door de stagiaire-ondernemer geïnformeerd worden (artikel 3.12 lid 2 van de Verordening op de advocatuur).
Als een advocaat-stagiaire van patroon wil wisselen, dient de Raad van de Orde om toestemming te worden verzocht via een verzoek tot wijziging patronaat. De Raad van de Orde kan bemiddelen bij het zoeken naar een (tijdelijke) andere patroon als de patroon in de uitoefening van de praktijk is geschorst, de praktijk niet meer uitoefent of om andere reden de advocaat-stagiaire niet meer kan begeleiden. De advocaat-stagiaire moet dan aantonen dat hij of zij tevergeefs een nieuwe patroon heeft gezocht. Een verzoek tot bemiddeling laat onverlet dat de advocaat-stagiaire een nieuwe patroon moet blijven zoeken.

 

DE STAGEPERIODE

De advocaat-stagiaire is op grond van artikel 9b lid 1 Advocatenwet verplicht de eerste drie jaar praktijk te voeren onder begeleiding van een patroon en bij deze kantoor te houden.

De Raad van de Orde zal verzoeken tot vrijstelling van advocaat-stagiaires die als ondernemer praktijk willen gaan voeren niet inwilligen. De advocaat-stagiaire die vrijstelling wenst zal in loondienst moeten zijn bij een advocatenkantoor of bij een werkgever zoals bedoeld in de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.
Meer informatie over de stageperiode, richtlijn arbeidsvoorwaarden advocaat-stagiaires, examenreglement e.d. is terug te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor meer informatie, waaronder een checklist best practice en een competentieprofiel patroons, klik hier.


Te gebruiken documenten:

Checklist best practice patroons (invulbaar pdf. document)
Portfolio voor advocaatstagiaires en patroons (invulbaar pdf. document)
Besluit RvdO 2017 inzake artt. 3:10 en 3:12 Voda
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon buitenstagiaire
Formulier wijziging patroon
Gevolgen tuchtrechtelijke schorsing of schorsing van de stage van rechtswege
Beleidsregel stage en patronaat 2021;
Besluit 7-2-2020 RvdO inzake opleidingspunten voor activiteiten in het arrondissement.

 

VERHUIZING

Een advocaat-stagiaire die vanuit een ander arrondissement wil overstappen naar het arrondissement Noord-Nederland dient goedkeuring te krijgen van de Raad van de Orde Noord-Nederland voor zijn of haar stage en nieuwe patroon. Daartoe dient de advocaat-stagiaire via het e-mailadres info@advocatenorde-noord.nl de volgende documenten toe te zenden:

• een verzoek tot wijziging patroon met de daarin genoemde bijlagen;
• een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet. Deze verklaring vraagt u aan bij het
arrondissement waar u voor het laatst kantoor heeft gehouden.

Omdat de Raad van de Orde eens per maand vergadert, kan het enige tijd duren voordat uw verzoek is behandeld. Dien het verzoek dus tijdig in en voorkom dat uw oude patronaat eindigt voordat het nieuwe patronaat is goedgekeurd. Anders voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet en wordt uw stage opgeschort (artikel 3.4 lid Verordening op de advocatuur).
Dit betekent dat u geen advocatuurlijke werkzaamheden mag verrichten totdat het verzoek is goedgekeurd.

Zodra goedkeuring is verleend, dient u uw kantoorgegevens te wijzigen via het inloggen met uw advocatenpas op MijnOrde.
Wanneer er in de betreffende arrondissementen verschillende stageverplichtingen gelden, zal de Raad van de Orde Noord-Nederland een passende, individuele oplossing bepalen.