WWFT

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 

 

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft).

De Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vindt u hier

BELEIDSREGEL TOEZICHT WWFT 2023


Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen. 

- Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Toelichting bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Bijlage bij de Beleidsregel toezicht Wwft 2023 

De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2023.

Modellen:

- Model risicobeleid Wwft 2023
- Model Wwft-formulier


FAQ
Veelgestelde vragen over de Wwft vindt u hier.

Handleiding Wwft 
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. 

Kenniscentrum Wwft

Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.

Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.