Herintredende advocaten

 

procedure verzoek tot herbeëdiging

Een verzoek tot inschrijving als advocaat in het Arrondissement Noord-Nederland kan alleen digitaal worden ingediend bij de Raad van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, p/a Bureau Orde van Advocaten Noord-Nederland,Hereweg 95-B, 9721 AA te Groningen.

Verzoekschrift tot inschrijving en herbeëdiging

Het herbeëdigingsverzoek dient u in via het webformulier verzoek tot beëdiging. Als het verzoek is ontvangen, krijgt u automatisch een bevestiging.

Een model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging treft u hier aan.

Bij het herbeëdigingsverzoek dienen de navolgende documenten als aparte bijlagen te worden geüpload. Voor zover het webformulier daarvoor geen mogelijkheid biedt, kunt u deze als pdf nazenden door te antwoorden (replyen) op de voornoemde ontvangstbevestiging.

  1. Een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart, met doorhaling van het burgerservicenummer (een rijbewijs voldoet niet als identiteitsbewijs).
  2. Een kopie van uw masterdiploma, of uw doctoraaldiploma.
  3. Een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet.
  4. Een kopie van uw stageverklaring. 
  5. Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (origineel moet per post worden toegestuurd, zie verder onder het kopje 'De VOG'). 
  6. Uw curriculum vitae met recente pasfoto.
  7. Professioneel statuut (5.12 Voda) (indien van toepassing). 


de vog 

Zoals hierboven aangegeven moet uw herbeëdigingsverzoek vergezeld gaan van de VOG. De VOG dient in origineel toegezonden te worden aan het Bureau van de Orde Noord-Nederland (Hereweg 95-b, 9721 AA te Groningen).

De VOG wordt verstrekt door de dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (www.justis.nl). Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van tien jaren. Dit houdt verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

De VOG mag bij de indiening van het herbeëdigingsverzoek niet ouder zijn dan drie maanden. Het adres dat vermeld staat op de VOG moet overeenkomen met het adres dat vermeld staat in het herbeëdigingsverzoek. Als dat niet het geval is, dient u een origineel uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) bij het herbeëdigingsverzoek te voegen.

Indien u op het moment van het indienen van het herbeëdigingsverzoek ingeschreven staat in het buitenland, dan moet een buitenlandse VOG met vermelding van hetzelfde adres als in het herbeëdigingsverzoek worden overgelegd. Doorgaans is dat een politieverklaring waaruit blijkt dat uw naam niet in een strafregister voorkomt.

Houdt u er rekening mee dat het aanvragen van een VOG een flink aantal weken kan duren.


de beëdiging en inschrijving

Als u aan alle voorwaarden voor herbeëdiging heeft voldaan, zendt de Raad van de Orde aan de rechtbank Noord-Nederland een brief waarin toestemming voor de herbeëdiging wordt verleend. Een kopie van deze brief zal aan u worden toegezonden.

Als duidelijk is dat de herbeëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde herbeëdigingsdatum bericht van de rechtbank. De herbeëdiging vindt plaats tijdens een openbare zitting door een enkelvoudige kamer bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen of locatie Leeuwarden.

Beëdigingsdata 2024 in Groningen en in Leeuwarden om 15.00 uur:

Groningen:                         Leeuwarden:
26 januari                           16 februari
23 februari                          23 augustus
29 maart
26 april
31 mei
28 juni
26 juli
30 augustus
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Beëdiging van herintredende advocaten kan in overleg met de rechtbank op een afwijkend moment plaatsvinden. 

Tijdens de herbeëdiging dient u een toga te dragen. Deze kunt u zo nodig huren bij de rechtbank.
In verband met de privacy van rechtbankbezoekers mogen uitsluitend in de zittingszaal foto’s worden gemaakt.

De griffier van de rechtbank informeert de secretaris van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten over uw herbeëdiging, zodat u kunt worden ingeschreven op het tableau.


herintredersregeling

Een advocaat die meer dan een jaar niet ingeschreven heeft gestaan dient in de twaalf maanden na zijn herbeëdiging 20 extra opleidingspunten te behalen conform artikel 4.6 herintredersregeling Hiervan kan onder voorwaarden op basis van artikel 4.6 lid 2 om vrijstelling worden verzocht. 

De Beleidsregel vrijstelling herintredende advocaten is in dat geval van toepassing. 


advocatenpas

Na de herbeëdiging bent u verplicht een advocatenpas aan te vragen. Van de Nederlandse Orde van Advocaten zult u daarover bericht ontvangen nadat u herbeëdigd bent.


contact 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Colijn van het Bureau van de Orde van Advocaten Noord-Nederland (T: 050 - 2111980, E: info@advocatenorde-noord.nl).