Opleiding, stageperiode en overige opleidingsmaatregelen

 

DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATEN

De Beroepsopleiding Advocaten (BA) is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel hen te vormen tot zelfstandige, deskundige en ethisch handelende advocaten. De ontwikkeling, organisatie en uitvoering van de BA is uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie CPO-Dialogue.

De BA start twee keer per jaar, op 1 maart en 1 september. U dient voordien beëdigd te zijn en u dient u tijdig aan te melden voor de BA. Voor de voorjaarscyclus is de deadline voor aanmelding 31 december van het voorgaande jaar. Voor de najaarscyclus dient aanmelding uiterlijk 30 juni plaats te vinden.

Een aanmeldingsformulier voor de BA kunt u opvragen bij het Bureau van de Orde Noord-Nederland.
Nadat u zich heeft aangemeld, stuurt de uitvoeringsorganisatie u een e-mail met uw inloggegevens voor de digitale leeromgeving en nadere instructies.

Meer informatie over de BA kunt u terugvinden op de website van de Beroepsopleiding Advocaten. Voor vragen kunt u terecht bij de uitvoeringsorganisatie (E: info@beroepsopleidingadvocaten.nl, T: 088 - 059 57 00).


OVERIGE OPLEIDINGSMAATREGELEN

Op grond van artikel 3.10 van de Verordening op de advocatuur dient u tien “regionale opleidingspunten” te behalen en moet u een voldoende behalen voor de pleitoefening.

De opleidingspunten krijgt u voornamelijk door deelname aan activiteiten die de Jonge Balie in Noord-Nederland organiseert. Er is in Noord-Nederland een Jonge Balie Friesland en een Jonge Balie Groningen/Assen.

De activiteiten in het arrondissement waar u de punten voor krijgt, staan vermeld in het “Besluit van 10 november 2023 van de Raad van de Orde Noord-Nederland inzake opleidingspunten voor activiteiten in het arrondissement”. De Jonge Balie organiseert in dit kader activiteiten zoals (haard)lezingen, het Noordelijk Jonge Balie Congres en de Jonge Balie reis. Ook organiseert zij de pleitoefeningen.

Na ontvangst van uw beëdigingsverzoek zal het Bureau van de Orde de Jonge Balie over uw beëdiging informeren ten behoeve van uw lidmaatschap.


PRAKTIJKERVARING
U dient aan het einde van de stage in staat te zijn om zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen. Artikel 3.9 lid 1 van de Verordening op de advocatuur stelt bovendien drie nadere eisen. U dient tenminste:
• vijf keer op te treden in rechte in procedures op tegenspraak en de patroon moet ten minste één zitting
bijwonen;
• tien processtukken te maken;
• ervaring op te doen op twee van de drie hoofdrichtingen van de beroepsopleiding advocatuur of, als dat niet mogelijk is, op meerdere rechtsgebieden binnen een hoofdrichting. Dit hoeft niet per sé proceservaring te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook advisering betreffen of het maken van contracten of andere juridische documenten.

De Raad van de Orde Noord-Nederland heeft over de onder a) en b) bedoelde eisen beleid ontwikkeld dat is terug te vinden in artikel 8 van de beleidsregel stage en patronaat 2024.


VERKORTING, VERLENGING, OPSCHORTING EN EINDIGEN STAGE

De stage duurt drie jaar. Als er in deeltijd wordt gewerkt, dat wil zeggen minder dan veertig uur, dan wordt de stageduur naar evenredigheid verlengd. Bij deeltijd moet de praktijk minimaal 24 uur per week worden uitgeoefend. Voor een stagiaire-ondernemer geldt een zwaardere norm: minimaal 32 uur per week.

Als tijdens uw stageperiode tussentijds een wijziging plaatsvindt in het aantal arbeidsuren, bent u verplicht daarvan melding te maken bij het Bureau van de Orde Noord-Nederland.


Advocaat-stagiaires die drie jaar na de beëdigingsdatum niet beschikken over het certificaat van de beroepsopleiding en/of de stageverklaring, worden van het tableau geschrapt (artikel 8c lid 3 Advocatenwet).


Op grond van artikel 9b lid 2 Advocatenwet kan de Raad van de Orde op verzoek de stageduur verkorten of verlengen. Op een verzoek tot verkorting wordt de beleidsregel stageverkorting van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten toegepast. Verlenging is mogelijk indien het aannemelijk is dat voor het einde van de termijn de advocaat-stagiaire alsnog over voldoende praktijkervaring beschikt en dat de ontbrekende verplichtingen binnen die nadere termijn zijn vervuld.


In artikel 3.4 van de Verordening op de advocatuur wordt geregeld wanneer de stage zonder stageverklaring eindigt of is opgeschort. Opschorting doet zich bijvoorbeeld voor indien de advocaat-stagiaire de praktijk meer dan drie maanden niet uitoefent, behalve wanneer dit het gevolg is van wettelijk zwangerschaps- of bevallingsverlof.

 

DE STAGEPERIODE

De advocaat-stagiaire is op grond van artikel 9b lid 1 Advocatenwet verplicht de eerste drie jaar praktijk te voeren onder begeleiding van een patroon en bij deze kantoor te houden.

De Raad van de Orde zal verzoeken tot vrijstelling van advocaat-stagiaires die als ondernemer praktijk willen gaan voeren niet inwilligen. De advocaat-stagiaire die vrijstelling wenst zal in loondienst moeten zijn bij een advocatenkantoor of bij een werkgever zoals bedoeld in de Verordening op de praktijkuitoefening in dienstbetrekking.

Meer informatie over de stageperiode, richtlijn arbeidsvoorwaarden advocaat-stagiaires, examenreglement e.d. is terug te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor meer informatie, waaronder een checklist best practice en een competentieprofiel patroons, klik hier.

 

CONTACT

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Colijn van het Bureau van de Orde van Advocaten Noord-Nederland (T: 050 - 2111980, E: info@advocatenorde-noord.nl).