Beëdiging en beroepsopleiding advocatuur procedure Raad van de Orde Noord-Nederland

ALGEMEEN

Een verzoek tot inschrijving als advocaat in het arrondissement Noord-Nederland kan ingediend worden bij de Raad van de Orde van Advocaten Noord-Nederland, p/a Bureau van de Orde, Sylviuslaan 5, 9728 NS te Groningen.

Een model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging treft u hier aan.

Bij het inschrijvingsverzoek dienen de volgende stukken te worden overgelegd:

• kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer).
• Kopie van de bul(len), d.w.z. óf alleen de doctoraalbul of zowel de bachelorbul alsook de 
  masterbul en -indien van toepassing- ook van de civiel effect verklaring, alsmede een kopie |
  van de bijbehorende cijferlijsten. Het origineel van deze documenten dient u te tonen  ter 
  gelegenheid van het kennismakingsgesprek met de deken.
  Voor de beëdigingen van januari/februari en juli/augustus geldt: alléén indien de originele 
  bul(len) na de sluitingstermijn worden uitgereikt, mag u volstaan met het tonen van de originele 
  afstudeerverklaring(en).
• Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn,
  geadresseerd op het huisadres); het aanvraagformulier VOG-NP Versie Advocatuur treft u
  hier aan; Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken.
  Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan!
• Indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de Orde van Advocaten uit
  het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven.
• Een pasfoto en een CV.
• Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring.

Artikel 4 Advocatenwet: pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad van de Orde het verzoek ingediend. Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen, zendt het bureau een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Noord-Nederland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

 

ADVOCAAT-STAGIAIRES

Advocaat-stagiaires dienen zich met het oog op artikel 8c lid 2 Advocatenwet zo kort mogelijk voor aanvang van de Beroepsopleiding Advocaten (BA) te laten beëdigen, derhalve in februari of in augustus. Om in behandeling te kunnen worden genomen dient het beëdigingsverzoek van stagiaires voor de beëdigingen in februari uiterlijk 15 januari bij het bureau van de Orde te zijn ingediend, voor de beëdigingen in augustus uiterlijk op 15 juli.

Voordat het verzoekschrift tot beëdiging kan worden ingediend, dient het Model verzoek tot goedkeuring stage en patroon (conform een van de modellen zoals hieronder gepubliceerd) te worden ingevuld en ingediend bij het Bureau van de Orde. Deze goedkeuring staat los van de beëdigingsprocedure. De stukken dienen dan ook niet te worden geïntegreerd in het verzoek tot inschrijving.

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een inschrijvingsverzoek of verzoek goedkeuring stage en patroon in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het Bureau van de Orde.

Voormelde advocaat-stagiaires worden na ontvangst van het verzoek schriftelijk uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de deken en de adjunct-secretaris/stafjurist. In deze uitnodiging staat eveneens vermeld dat door de advocaat-stagiaire zèlf een kennismakingsafspraak met de portefeuillehouder stagiaire-aangelegenheden en met de voorzitter van de Jonge Balie dient te worden gemaakt.  

De Raad van de Orde beoordeelt in zijn maandelijkse vergadering het verzoek tot goedkeuring stage en patroon.


Beroepsopleiding advocatuur

Een formulier ten behoeve van de inschrijving voor de Beroepsopleiding Advocatuur kunt u opvragen bij het Bureau van de Orde. Voor deelname aan de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding dient u zich vóór 1 januari in te schrijven en uiterlijk 1 maart te zijn beëdigd. Voor deelname aan de najaarscyclus dient u zich vóór 1 juli in te schrijven en uiterlijk 1 september te zijn beëdigd. Voor nadere informatie omtrent de BA wordt u graag verwezen naar de site van de landelijke Orde.

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'Stage in dienst' van een werkgever anders dan advocatenkantoor
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon (buitenstagiaire)Formulier wijziging patroon
Model verzoekschrift tot inschrijving en beëdiging

Artikel 4 Advocatenwet: pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad van de Orde het verzoek ingediend. Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen, zendt het bureau een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Noord-Nederland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

De beëdiging

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u enkele dagen voor de beoogde beëdigingsdatum van de rechtbank bericht. De beëdiging van advocaten vindt plaats door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen of Leeuwarden.

De beëdigingsdata in 2020 zijn:
31 januari        15.00 uur    Groningen
21 februari       15.00 uur    Leeuwarden
28 februari       15.00 uur    Groningen
27 maart          15.00 uur    Groningen
24 april            15.00 uur    Groningen
29 mei             15.00 uur    Groningen
26 juni             15.00 uur    Groningen
24 juli              15.00 uur    Groningen
21 augustus    15.00 uur    Leeuwarden
28 augustus    15.00 uur    Groningen
25 september  15.00 uur    Groningen
30 oktober       15.00 uur    Groningen
27 november   15.00 uur    Groningen
18 december   15.00 uur    Groningen

In overleg met het bestuur van de rechtbank, de hoofdofficier van justitie en de Raad van de Orde is met betrekking tot de beëdiging van advocaten in Leeuwarden in 2015 de volgende regeling vastgesteld:

  • nieuwe stagiaires worden in Leeuwarden 2x per jaar beëdigd en wel op de 3e vrijdag   van de maanden februari en augustus (i.v.m. de aanvang van de  beroepsopleiding op 1  maart  en 1 september),
  • Wil een Friese stagiaire buiten deze twee data om worden beëdigd, dan kan dat op de     laatste vrijdag van de maand in Groningen, op dezelfde vaste vrijdagmiddag waarop ook     de stagiaires uit Groningen en Drenthe worden beëdigd.
  • Wil een Friese stagiaIre dit niet, dan volgt "eenvoudige" beëdiging in Leeuwarden op een   moment dat dit het OM en de rechtbank past. Beëdiging voorafgaand aan een strafzitting     is dan bijvoorbeeld een goede optie. Onder eenvoudige beëdiging wordt verstaan een     beëdiging, waarin enkel de formaliteiten worden afgehandeld, dus zonder (korte)     toespraken e.d. en zonder publiek.
  • Voor herintredende advocaten geldt hetzelfde.  

Ten aanzien van de beëdigingen van advocaten in de provincies Drenthe en Groningen blijft de huidige regeling gelden, te weten de laatste vrijdag van de maand te 15.00 uur op de locatie Groningen van de rechtbank, met dien verstande dat ook hier de mogelijkheid van een eenvoudige beëdiging (zie hiervoor) bestaat op een moment dat dit het OM en de rechtbank past.

Aan de te beëdigen advocaten wordt verzocht ruim van te voren aanwezig te zijn;  zij worden geacht in toga te verschijnen.

Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw Geke Colijn,
tel. 050-2111980. Zij kan u nader kan informeren over zowel de lokale gang van zaken rond de beëdiging als over de wijze en het tijdstip van aanmelding voor de beroepsopleiding.

 

Herintredende advocaten

Beëdiging van herintredende advocaten kan in overleg met de rechtbank op een afwijkend moment plaatsvinden.