Oproep tot staking 23 januari 2019!!

 

 

Oproep tot werkstaking/protestactie op woensdag 23 januari a.s. van 9.00 – 9.30 uur voor de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen

Oproep van de orde van advocaten Noord-Nederland

Geachte collega’s,

Lokale ordes hebben advocaten in hun arrondissement opgeroepen om voor een half uur het werk neer te leggen met het oog op het debat in de Tweede Kamer over de gefinancierde rechtsbijstand.
De raad van de orde Noord-Nederland roept alle advocaten in ons arrondissement op om op 23 januari a.s. deel te nemen aan de protestactie.

Alle advocatenkantoren in Noord-Nederland wordt gevraagd om, indien niet alle kantoorgenoten in de gelegenheid zijn om te demonstreren, tenminste één advocaat af te vaardigen voor deze stakingsbijeenkomst op 23 januari a.s. voor de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, van 9.00 – 9.30 uur. Verzamelen om 08.45 uur – in toga.
De organisatie zou graag tevoren willen inschatten hoeveel advocaten deel zullen nemen aan de staking. Vriendelijk verzoek om opgaaf uiterlijk vrijdag 18 januari a.s. via info@advocatenorde-noord.nl
Ook de pers is uitgenodigd.
We verzoeken alle advocaten van de balie Noord-Nederland om aan deze actie deel te nemen en aldus het protest zichtbaar te maken. Deelnemende advocaten doen er goed aan hun cliënt(en), de (advocaat van) de wederpartij en de rechtbank hiervan op de hoogte te stellen in verband met de zittingen.
Het bestuur van de rechtbank heeft laten weten begrip te hebben voor deze actie en verwacht mag worden dat zittingsrechters geduld zullen hebben.

Waarom protestactie?
Met de oproep tot werkstaking protesteren de ordes tegen de geplande herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. Hierbij worden maatregelen voorbereid die een einde maken aan het stelsel van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een lager inkomen. De plannen houden in dat een overheidsorgaan wordt aangewezen dat vooraf beoordeelt of het noodzakelijk is dat een advocaat wordt toegevoegd, terwijl – nota bene - de meeste zaken juist tégen diezelfde overheid worden gevoerd. Minder inkomen betekent dan ook minder recht, omdat rechtsbijstand door een onafhankelijke advocaat niet langer vanzelfsprekend is voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen.
Bovendien wordt er al jarenlang niets gedaan aan de veel te lage toevoegingsvergoedingen voor de rechtsbijstandsadvocaten.

Tijdens de demonstratie zal de deken wederom aandacht vragen voor deze bijzonder verontrustende ontwikkelingen. De gevolgen treffen in de eerste plaats de kwetsbare rechtzoekenden. Vervolgens raakt dit ook het bestaansrecht van het instituut advocatuur. De advocatuur is een wettelijk verankerd fundament van onze rechtsstaat.
De overheid breekt dit af en lijkt aan te sturen op een commercieel model dat er op is gericht om zonder serieus te nemen garanties voor onafhankelijkheid, partijdigheid, kwaliteit en integriteit grondwettelijke taken middels aanbesteding in de markt te zetten. Met als onvermijdelijk gevolg de uitholling van de bescherming van de belangen van de rechtzoekende. De voor een rechtsstaat essentiële kernwaarden van de advocatuur worden op deze wijze met een beroep op economische motieven buiten spel gezet. En daarmee vervalt ook de noodzakelijke en grondwettelijk verankerde rechtsbescherming. Zie ook: https://www.advocatenorde-noordnederland.nl/56019/installatierede%20rechtbank%202018.11.23.pdf 
Onze volksvertegenwoordigers mogen dit niet laten gebeuren. Het minste wat wij van hen mogen verwachten is dat zij er op toezien dat de grondwet door de overheid wordt gerespecteerd en dus ook de rechtsstaat.

De Nederlandse orde van advocaten steunt de acties van lokale ordes.
Uw aanwezigheid is erg belangrijk. De toekomst van de rechtsstaat en uw toekomst staan op het spel!!

Met vriendelijke groet,

namens de raad van de orde,
R.A.A. Geene, deken

Terug naar het nieuws-overzicht